Archive for the “ΕΚΘΕΣΗ” Category


θεματα sos πανελληνιες 2013
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

4 sos θεματα πανελληνιων ΕΚΘΕΣΗ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/10/512…

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/10/511…

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/08/510…

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/08/509…

sos θεματα πανελληνιων

θεματα sos πανελληνιες 2013
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

Tags: ,

Comments No Comments »

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών και των επιθυμιών του, καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατομική, και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί μόνος του, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε με βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-μόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή με τους επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς, με ποικίλους οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης, ακόμη και όταν οι νέες τεχνολογίες του επιτρέπουν να μαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους. Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτομόρφωσης στη σημερινή εποχή δεν σημαίνουν την απουσία των άλλων, θεσμών και ατόμων, ούτε την κοινωνική απομόνωση του καθενός ατόμου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριμένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαμορφώσει μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες (οργανισμούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους) το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του.

Όμως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτομόρφωση αναγκαία για τα άτομα των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι συνεπακόλουθες μεταμορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιμότητά τους, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το μέλλον. Η συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα άτομα τη δυνατότητα να διατηρούν μία και μοναδική επαγγελματική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτομα, οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτομα να κατακτούν διαρκώς γνώσεις, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις, δηλαδή, να εκπαιδεύονται συνεχώς. Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις μεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της καθημερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών. Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (∆ιασκευή)

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: … οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους … Μονάδες 12

Β2. α) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου; (Η εκπαίδευση δεν νοείται … των σχολικών τειχών) (μονάδες 4)

β) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του κειμένου (μονάδες 3) Μονάδες 7

Β3. α) Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ατομική, επιτρέπουν, ανεπαρκείς, διαφορετικές, επεκτείνεται. (μονάδες 5)

β) Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: συνεχή, χρησιμότητα, συνέπειες, δεξιότητες, καθίσταται. (μονάδες 5) Μονάδες 10 Β4. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο που σας δίνεται. Μονάδες 6

Γ1. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις). Μονάδες 40

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ:

 http://www.ypepth.gr/docs/them_glo_gen_c…

Tags:

Comments 11 Comments »

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

δεν επεσε το 2010

στον παρακατω σύνδεσμο θα βρείτε το ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/18/156…

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

Tags:

Comments 3 Comments »

ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/22/163…

ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

Tags:

Comments 4 Comments »

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/22/162…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

Tags:

Comments No Comments »

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΜΕ και Διαφήμιση ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/22/163…

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΜΕ και Διαφήμιση ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

Tags:

Comments No Comments »

ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 προτεινόμενα θέματα + ασκήσεις + διαγωνίσματα
Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις
περιόδου Μαΐου – Ιουνίου
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

Μαθηματικα Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/13/21/

και

 http://examsos.yooblog.gr/2009/06/09/819

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστορία Α Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/14/27/

και

 http://examsos.yooblog.gr/2010/01/30/704…

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/17/50/

Γεωγραφία Α Γυμνασίου

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/15/32/

και

 http://examsos.yooblog.gr/2010/01/30/704…

Βιολογία Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 http://examsos.yooblog.gr/2010/02/04/710…

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/16/48/

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ

 http://examsos.yooblog.gr/2009/05/20/664

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

 http://examsos.yooblog.gr/2009/05/20/663

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 http://examsos.yooblog.gr/2010/04/08/808…

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

 http://examsos.yooblog.gr/2010/04/08/808…

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Tags:

Comments 4 Comments »

ΕΚΘΕΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΕΚΘΕΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΘΕΣΗ)

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/18/53/

ΕΚΘΕΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΚΘΕΣΗ)

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Tags:

Comments 4 Comments »

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (+ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ )

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/18/155…

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (+ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ )

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Tags: ,

Comments 21 Comments »

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή Γ λ ώ σ σ α

ΚΕΙΜΕΝΟ : «Τα ήθη των νέων», Αριστοτέλης Ρητορική 4ος αι. π.Χ.

Οι νέοι αισθάνονται σφοδρές επιθυμίες και μπορούν να εκπληρώσουν εκείνο που επιθυμούν. Είναι

ευμετάβλητοι και γρήγορα χορταίνουν με κείνα που επιθύμησαν, και γι’ αυτό, ενώ δοκιμάζουν σφοδρές

επιθυμίες, πολύ γρήγορα αδιαφορούν. Αυτό συμβαίνει, επειδή η θέλησή τους, ενώ είναι έντονη, δεν έχει

ταυτόχρονα και μεγάλη διάρκεια – όπως συμβαίνει στον άρρωστο με την πείνα και τη δίψα.

Έχουν ροπή προς την οργή, παραφέρονται εύκολα και ακολουθούν εκείνο που αποφάσισαν πάνω

στο θυμό τους, χωρίς να μπορούν να συγκρατηθούν. Και τούτο, επειδή από εγωισμό δε δέχονται την

περιφρόνηση και αγανακτούν, όταν νομίζουν πως αδικούνται. Αγαπούν τις τιμές κι ακόμα πιο πολύ τη

νίκη, επειδή τα νιάτα θέλουν να υπερέχουν και η νίκη είναι ένα είδος υπεροχής. Αγαπούν αυτά τα δύο πιο

πολύ – ή καλύτερα – δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα ολότελα, επειδή ακόμα δεν έχουν δοκιμάσει τι θα πει

φτώχεια.

Οι νέοι δεν έχουν κακές διαθέσεις. Είναι μάλλον καλοί, επειδή δεν είδαν ακόμη πολλά

παραδείγματα διεφθαρμένων ανθρώπων. Είναι ευκολόπιστοι, επειδή ακόμα δεν τους έχουν εξαπατήσει

συχνά. Είναι γεμάτοι ελπίδες, κι αυτό συμβαίνει επειδή η φύση τους έχει προικίσει με κάποιο είδος θέρμης,

σαν εκείνη που νιώθουν αυτοί που έχουν πιει πολύ κρασί. Αλλά η ιδιότητά τους αυτή οφείλεται και στο ότι

δεν έχουν δοκιμάσει πολλές αποτυχίες. Ζούνε κυρίως με την ελπίδα, επειδή η ελπίδα αφορά το μέλλον ενώ

η ανάμνηση το παρελθόν. Και για τους νέους το μέλλον είναι μεγάλο ενώ το παρελθόν μικρό. Αλήθεια,

στην αρχή της ύπαρξης δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ανάμνηση, ενώ όλες οι ελπίδες επιτρέπονται. Και γι’

αυτό το λόγο εύκολα εξαπατώναι, επειδή και εύκολα σχηματίζουν ελπίδες. Και επειδή ρέπουν προς την

οργή και την ελπίδα, είναι γενναίοι, επειδή η μία ιδιότητά τους συντελεί στο να μη φοβούνται, ενώ η άλλη

τους δίνει θάρρος. Αλήθεια, κανένας δε φοβάται, όταν είναι θυμωμένος, ενώ η ελπίδα της επιτυχίας μας

κάνει θαρραλέους.

Οι νέοι αγαπούν τους φίλους τους και τους συντρόφους τους πιο πολύ, παρά αυτοί που βρίσκονται

σε μεγαλύτερη ηλικία, και τούτο, επειδή νιώθουν μεγάλη ευχαρίστηση να ζουν μαζί με τους άλλους κι

ακόμα δεν έχουν αρχίσει να σχηματίζουν κρίσεις με βάση το συμφέρον τους για κανένα πράγμα , λοιπόν

ούτε και για τους φίλους τους.

Όλα τα σφάλματά τους προέρχονται από την υπερβολή , επειδή οι νέοι δεν τηρούν το λόγο του

Χίλωνα (μηδέν άγαν). Αλήθεια, υπερβάλλουν σε όλα. Αγαπούν υπερβολικά, μισούν υπερβολικά και το ίδιο

συμβαίνει και για όλες τις πράξεις τους. Πιστεύουν πως ξέρουν τα πάντα και ανακατεύονται στα πάντα και

γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι υπερβολικοί. Αν συμβεί να διαπράξουν κάποιο αδίκημα, αυτό οφείλεται

στην αυθάδεια και όχι στην κακία. Αισθάνονται εύκολα οίκτο, επειδή θεωρούν όλους τους ανθρώπους

απλούς και ενάρετους. Αλήθεια, κρίνουν τους άλλους με τη δική τους αθωότητα και γι’ αυτό πιστεύουν ότι

κάτι που παθαίνει κάποιος άλλος δεν αξίζει να το πάθει.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να πληροφορήσετε τους συμμαθητές σας για το περιεχόμενο του κειμένου με μία περίληψή του σε 100 λέξεις. Μονάδες 25 Β.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος με βάση το περιεχόμενο του κειμένου. Μην αντιγράψετε τις προτάσεις. α. Οι νέοι περιφέρονται εύκολα πάνω στο θυμό τους. β. Η οργή τους κάνει ατρόμητους, ενώ η ελπίδα θαρραλέους. γ. Νιώθουν μεγάλη ευχαρίστηση να κρίνουν με βάση το συμφέρον τους. δ. Οι νέοι πιστεύουν εύκολα στην καλοσύνη των ανθρώπων. Μονάδες 8 Β.2. α. Με ποιο τρόπο αναπτύσσει ο συγγραφέας τη δεύτερη παράγραφο; [Δικαιολογήστε σύντομα] Μονάδες 2 β. Να αντιγράψετε στο γραπτό σας την αναλογία που υπάρχει στην τρίτη παράγραφο. Μονάδες 2 Β.3. Να ξαναγράψετε την τέταρτη παράγραφο του κειμένου ( Οι νέοι αγαπούν……….. τους φίλους τους), αλλάζοντας όμως το ύφος. Πώς θα έλεγε το ίδιο περιεχόμενο ένας νέος της ηλικίας σας σε προφορικό λόγο; Μονάδες 5 Β.4. Να βρείτε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: σφοδρές , περιφρόνηση , ευκολόπιστοι , αθωότητα Μονάδες8 Γ. Σε εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο σας με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων, καθηγητών, ιερωμένων και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και που έχει σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και το γόνιμο διάλογο πάνω στα προβλήματα των σημερινών νέων, καλείστε, ως εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας, να συντάξετε μια προφορική εισήγηση 500 λέξεων στην οποία να εκθέσετε τα αιτήματά σας προς όλες τις πλευρές για το πώς θέλετε να σας συμπεριφέρονται και να σας στηρίζουν, ώστε να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της ηλικία σας. Σημ. :[Τα αιτήματα να υποστηρίζονται με την κατάλληλη αιτιολόγηση.] Μονάδες 50

Νεοελληνική Γλώσσα

Ι. Κείμενο

Ο Νεοέλληνας είναι συζητητικός. Έχει την τάση να εκφράζεται, να

παρατηρεί και να σχολιάζει, να ρωτά και να ερευνά τα κάθε μορφής και λογής

γεγονότα και συμβαίνοντα. Η τάση του αυτή δεν είναι καθόλου κακή.

Τουναντίον, δείχνει την κοινωνικότητά του, τα ενδιαφέροντά του για ζητήματα

και προβλήματα της ατομικής και συνολικής προκοπής. Ωστόσο, παρά τις τάσεις

του αυτές, σκοντάφτει στη συζήτηση, στο διάλογο. Αποδείχνεται πως δεν ξέρει

να συζητεί. Και τούτο γιατί δεν τηρεί ή αγνοεί τις προϋποθέσεις του σωστού και

καρποφόρου διαλόγου. Όταν απλώς τις γνωρίζει ή τις υιοθετεί, υποκύπτει στις

αδυναμίες του και στα ελαττώματά του και δεν καταλήγει σε συμπέρασμα, δε

συζητεί, δε διαλέγεται, παρά νομίζει πως συζητεί ή πως διαλέγεται, ενώ

ουσιαστικά μονολογεί.

Για να γίνεται όμως καρποφόρος ο διάλογος, πρέπει να τηρούνται κατά

την εξέλιξή του και την πορεία του από τους συζητούντες ορισμένες

προϋποθέσεις, που χωρίς την τήρησή τους δεν μπορούμε να φτάσουμε σε

καρποφόρο αποτέλεσμα. Ας δούμε μερικές απ’ αυτές.

Μια βασική προϋπόθεση για την καλή πορεία και την πετυχημένη έκβαση

μιας συζήτησης, ενός διαλόγου, είναι η αυτοπειθαρχία των συζητούντων, κάτι

για το οποίο δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε. Την έλλειψη αυτοπειθαρχίας

μας την αποδίδουμε, συνήθως, δικαιολογώντας τον εαυτό μας στο μεσογειακό

μας κλίμα. Ωστόσο, δε φταίει το ήρεμο, ήπιο, γλυκό και θαλπερό κλίμα μας,

παρά φταίει η ελλιπής διαπαιδαγώγησή μας. Αφηνόμαστε στις στιγμιαίες

αψιθυμικές καταστάσεις, χαρακτηριστικό γνώρισμα το πώς μας λείπει ο

αυτοέλεγχος.

Η υπομονή επίσης είναι μια σπουδαία αρετή. «Μας την έπεμψε ο Θεός»,

λέγει ο Σολωμός, «κλει θησαυρούς εκείνη». Δυστυχώς, δεν μας διακρίνει αυτή

η σπουδαία κοινωνική αρετή, που μπορεί να προωθήσει και να εξελίξει το

διάλογο προς καρποφόρο και παραγωγικό αποτέλεσμα. Ο Νεοέλληνας, κατά

κανόνα σχεδόν, μπαίνει μέσα στη συζήτηση προτού ολοκληρώσει εκείνος που

μιλά τον κύκλο των σκέψεών του. Διακόπτουμε απότομα τον συζητητή μας,

χωρίς να λαβαίνουμε υπόψη μας καθόλου τον ειρμό των λόγων του.

Διακόπτουμε, για να αντικρούσουμε κάτι που δεν έχει ακόμη εκφράσει ο

συζητητής μας. Κάτι που αυτός ο οποίος απότομα παρεμβαίνει νόμισε ότι θα

έλεγε ο ομιλών. Και εδώ είναι το περίεργο: θέλουμε συχνά να αποδώσουμε στο

συνομιλητή μας έννοιες και απόψεις που αυτός ο ίδιος δε διατύπωσε. Μια άλλη προϋπόθεση της πετυχημένης συζήτησης είναι να κρατά στάση αξιοπρεπή απέναντι στη γνώμη ή στις γνώμες των άλλων. Να προσέχει τα λεγόμενα του συνδιαλεγόμενού του, να σέβεται τις απόψεις των άλλων και ακόμα περισσότερο να τις ανέχεται. Πράγμα που δυστυχώς δε το συναντούμε συχνά στο νεοελληνικό διάλογο. Κι αυτή η στάση κατά τη συζήτηση προϋποθέτει αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία, που δεν είναι ανάγκη να κοπιάσει κανείς και πολύ για να διαπιστώσει το πόσο αυτή η αρετή μας λείπει. Δε συζητούμε σωστά, γιατί δε μάθαμε ποτέ να ακούει ο ένας τον άλλον με προσοχή και υπομονή. Σπάνια κρατούμε τη συζήτηση σε επίπεδο σοβαρότητας και ευπρέπειας. Συνήθως η συζήτηση εκφυλίζεται σε λογομαχία κακού και θλιβερού είδους. Η διαλεκτική όμως δεν είναι όπλο φιλονικίας και έριδας αλλά μέθοδος, τρόπος, δρόμος να βρεθεί το σωστό με την ανταλλαγή απόψεων. ΙΙ. Ασκήσεις Α. Σωστό ή Λαθεμένο με βάση το κείμενο 1. Η τάση του Νεοέλληνα να συζητά δεν είναι καλή. 2. Ο Νεοέλληνας δυσκολεύεται στο διάλογο. 3. Δεν έχουμε αυτοπειθαρχία στο διάλογο και γι’ αυτό φταίει το ήρεμο, ήπιο, γλυκό και θαλπερό κλίμα μας. 4. Έχουμε μάθει να ακούει ο ένας τον άλλον. Μονάδες 16 Β. Για κάθε λέξη γράψτε μια συνώνυμη 1. Δείχνει, 2. Σκοντάφτει, 3. Καρποφόρος 4. Καταλήγω, 5. Σπουδαία 6. Κοπιάζω Μονάδες 18 Γ. Με κάθε λέξη σχηματίστε μια φράση 1. Εξέλιξη. 2. Ήπιος, 3. Αντικρούω 4. Αξιοπρεπής Μονάδες 16 Δ. Παραγωγή Λόγου (Έκθεση) Γιατί είναι σημαντικό να συζητάμε (διαλεγόμαστε) σωστά; Το Σχολείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να μάθουμε να είμαστε καλοί συνομιλητές (συζητητές); Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά γράψτε ένα κείμενο (άρθρο 350-500 λέξεων σε νεανικό περιοδικό) για την αξία του Διαλόγου και το ρόλο του Σχολείου πάνω σ΄ αυτό το θέμα. Μονάδες 50

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: « Η μόδα στην ενδυμασία: η πιο εύκολη αλλαγή» Νέλη Λαγάκου, Η ενδυμασία

διά μέσου των αιώνων, εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα – Ιωάννινα, 1998.

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να ενημερώσεις την τάξη σου για το περιεχόμενο του κειμένου με γραπτή περίληψη του σε 80 –

100 λέξεις.

(Μονάδες 25)

2. Ποιος είναι, σύμφωνα με το κείμενο, ο πιο προσιτός και λειτουργικός τρόπος ανανέωσης του

ανθρώπου; Να αιτιολογήσεις σύντομα (μέχρι πέντε σειρές ) την απάντησή σου.

(Μονάδες 6,5)

3. Ένα από τα μέσα ποιητικής χρήσης της γλώσσας είναι οι εικόνες. Να βρεις ποιες εικόνες

υπάρχουν στο χωρίο: « Αλλάζοντας η εποχή, μπαίνοντας ο χειμώνας θέλουμε να μυρίσουμε και να

αισθανθούμε πάνω μας το μάλλινο ή μπαίνοντας το καλοκαίρι θέλουμε να φορέσουμε χρωματιστά

και λουλουδάτα ρούχα, να αισθανθούμε τη δροσιά και τη φρεσκάδα του λινού και του

βαμβακερού».

(Μονάδες 6,5)

4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με εκείνες που έχουν την ίδια σημασία από τη στήλη

Β.

Α Β

α. αδύνατη 1. εκούσια

β. δαπάνη 2. ολοφάνερη

γ. καταφανής 3. έξοδα

δ. ενδυμασία 4. απραγματοποίητη

ε. ηθελημένη 5.φορεσιά

(Μονάδες 6)

5. Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή και αντίστροφα στις παρακάτω

προτάσεις.

α. Η μόδα ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για αλλαγή.

…………………………………………………………………..

β. Η λειτουργική αλλαγή προσφέρεται από τη βιομηχανία της μόδας.

………………………………………………………………………..

(Μονάδες 6)

6. Πολλά από τα στοιχεία της μόδας δεν είναι ούτε καινούρια ούτε και χρήσιμα. Ωστόσο, οι

περισσότεροι άνθρωποι σπεύδουν να συμμορφωθούν με τις επιταγές της. Ποιοι είναι εκείνοι οι

παράγοντες που καθορίζουν τη μόδα και ποιες είναι οι επιπτώσεις της τυφλής αυτής υποταγής στη

ζωή των ανθρώπων; Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο 4 παραγράφων.

(Μονάδες 50) Η μόδα στην ενδυμασία: η πιο εύκολη αλλαγή Η μόδα ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για αλλαγή, προσφέροντάς του καθημερινά καινούργια αγαθά, καινούργια ρούχα και άλλα είδη ένδυσης και καλλωπισμού. Κι ενώ όλοι θα επιθυμούσαν ένα νέο επάγγελμα σε κάποια δεδομένη στιγμή ή ένα καινούργιο σπίτι η αυτοκίνητο, στην εφαρμογή δεν θα ήταν τόσο εύκολη και ίσως μάλιστα να ήταν αδύνατη αυτή η αλλαγή. «Να αλλάξει κάποιος το επάγγελμά του και από γιατρός να γίνει δικηγόρος, από ιερέας να γίνει δικαστικός, από υδραυλικός να γίνει ηλεκτρολόγος, είναι σχεδόν αδύνατο ή κι αν είναι δυνατόν απαιτεί πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες. Η κάθε τέτοια αλλαγή, για ανανέωση και απόκτηση γνώσεων, απαιτεί χρόνο, κόπο, προσπάθεια και δαπάνη. Η αλλαγή της κατοικίας μας ή του αυτοκινήτου μας μπορεί να σημαίνει την αποταμίευση χρημάτων μιας ζωής. Η αλλαγή στη σύνθεση της οικογένειάς μας προϋποθέτει γέννηση, γάμο, διαζύγιο, θάνατο κ.λπ. Η αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς και γενικά στον τρόπο ζωής μας απαιτεί αλλαγή κοσμοθεωρίας, κι αυτό μπορεί να χρειαστεί μία ζωή ολόκληρη» λέει ο Γιάννης Τσεκλένης. Όλες οι παραπάνω αλλαγές παρ’ ότι στοιχίζουν τόσο πολύ, ίσως περάσουν απαρατήρητες από τον περισσότερο κόσμο που βρίσκεται γύρω μας. Η αλλαγή όμως στην ενδυμασία μας είναι ο πλέον προσιτός και λειτουργικός τρόπος ανανέωσης. Η αλλαγή στα ρούχα μας και γενικά στην εμφάνισή μας είναι αδύνατον να μη γίνει αντιληπτή και καταφανής και παράλληλα να μην προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων. Ένα καινούργιο κτένισμα, ένα φόρεμα, ένα πουλόβερ, μια νέα γραβάτα ή ένα καινούργιο φουλάρι στο λαιμό μας δεν θα περάσει απαρατήρητο. Η αλλαγή αυτή θα φανεί πάνω μας και θα σφραγίσει την εμφάνισή μας και την προσωπικότητά μας. Θα εντυπωσιάσει και θα επηρεάσει τους άλλους θετικά ή αρνητικά, θα επιφέρει επιτυχίες ή αποτυχίες, θα δημιουργήσει συμπάθειες ή αντιπάθειες, θα έλξει η θα απωθήσει. Αυτή η αλλαγή, που δε στοιχίζει παρά λίγη σκέψη, λίγο χρόνο, λίγα χρήματα, έναν περίπατο στα καταστήματα, προσφέρει με εύκολο, γρήγορο και φθηνό τρόπο και επιτυγχάνει το μεγαλύτερο πρακτικό αποτέλεσμα· την ψυχική μας ανανέωση και την ανάγκη μας για αλλαγή. « Αλλάζοντας η εποχή, μπαίνοντας ο χειμώνας θέλουμε να μυρίσουμε και να αισθανθούμε πάνω μας το μάλλινο ή μπαίνοντας το καλοκαίρι θέλουμε να φορέσουμε τα λουλουδάτα ρούχα, να αισθανθούμε τη δροσιά και τη φρεσκάδα του λινού και του βαμβακερού. Η βιομηχανία της μόδας, παρακολουθώντας αυτές τις ανάγκες μας, προσφέρει με τη σειρά της τη φθηνή, εύκολη, γρήγορη, εντυπωσιακή, πρακτική και λειτουργική αλλαγή και μεις την ακολουθούμε με ηθελημένη υποταγή τις περισσότερες φορές».

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο

Ο ελεύθερος χρόνος, στο σύγχρονο κόσμο, αποτελεί σοβαρό και

χαρακτηριστικό στοιχείο του βιοτικού επιπέδου μιας κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης,

αλλά και στοιχείο ατομικής συγκρότησης και ολοκλήρωσης κάθε ατόμου. Η αξία του

έγινε νωρίς κατανοητή και γι’ αυτό νομιμοποιήθηκε με τη συνθήκη των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, που υπογράφτηκε στη Ρώμη το 1945. Εκεί λοιπόν, προβλέπεται

οκτάωρο εργασίας, οκτάωρο ελεύθερου χρόνου, οκτάωρο ύπνου. Μπορούμε, λοιπόν,

να τον θεωρήσουμε αγαθό, κύριας σημασίας για τον άνθρωπο και σοβαρό παράγοντα

πολιτισμού.

Ο χρόνος, έξω και πέρα από την εργασία του συνόλου των μελών των

κοινωνιών, απασχόλησε πολλούς αντιπροσώπους διαφόρων επιστημών, οι οποίοι

ήθελαν να καταγράψουν συνολικές συμπεριφορές των ανθρώπων, τις οικονομικές

επιπτώσεις αυτών των συμπεριφορών, τις πολιτισμικές δραστηριότητες και τις

πολιτικές ταυτότητες των λαών γενικότερα, σε επίπεδο νεολαίας, μεσηλίκων,

υπερηλίκων, σε επίπεδο επιστημόνων, ανθρώπων μέσης εκπαίδευσης και απλών

πολιτών, σε επίπεδο ανδρών, γυναικών, αγοριών και κοριτσιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν κολακεύουν τον ελεύθερο χρόνο, ως αγαθό

κύριας σημασίας και σοβαρό πολιτισμικό παράγοντα, αφού οι περισσότεροι των

ανθρώπων τον δαπανούν σε ψυχαγωγία και ειδικότερα σε μεταμεσονύχτιες

απολαύσεις. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων τον δαπανά καθ’ όλη την εβδομάδα στις

κερκίδες των σταδίων, παρακολουθώντας τα αθλητικά δρώμενα και οι λιγότεροι τον

αφιερώνουν σε γνήσια ψυχαγωγία, σε άθληση και απόλαυσή του, με την ψυχή τους.

Αξιοπαρατήρητη είναι και η μη διαφοροποίηση των φύλων.

Υπάρχουν και οι λίγοι, οι οποίοι πράγματι δημιουργούν το δικό τους «είναι»,

μέσα στον ελεύθερο χρόνο τους και το βγάζουν προς τα έξω. Κάνουν τέχνη, ποίηση,

μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, ζωγραφική και διασώζουν την πολιτισμική πορεία της

κοινωνίας. Αυτοί αναζητούν την αναγέννησή τους με την ενασχόλησή τους με τα

πράγματα και θέτουν την δική τους σφραγίδα στις σχέσεις τους με τον στενότερο

κοινωνικό περίγυρο. Ευρίσκουν τι τους πρέπει και πώς μπορούν να το πλησιάσουν.

Αυτοί οι λίγοι είναι άριστοι συνεργάτες των άλλων εργαζομένων στο χώρο

της εργασίας τους. Αναγνωρίζουν τον άλλο και του συμπαρίστανται στις δυσκολίες

που θα συναντήσει στο αντικείμενό του. Είναι έξω από εκνευρισμούς και ιδιοτέλειες,

ίντριγκες και προσποιήσεις, γιατί γνωρίζουν ότι έχουν σοβαρότερη αιτία ζωής, από

τις φθορές της εργασίας. Αρνούνται να κάνουν την εργασία αυτοσκοπό, που θα τους

εγκλωβίσει τη ζωή, τις χαρές της ζωής, τις απολαύσεις της υγείας, της παιδείας, της

τέχνης, του πολιτισμού.

Ο ελεύθερος χρόνος, από όλους κατατέθηκε αυτό, είναι στοιχείο καθοριστικό

της ζωής, της χαράς, της ψυχαγωγίας, αλλά οι άνθρωποι δεν έμαθαν να τον

αξιοποιούν προς την πλευρά της ολοκλήρωσης και της διαμόρφωσης της πολιτικής

συνείδησης. Από πολλούς-τους περισσότερους που πήραν μέρος στην έρευνα-οι

ευθύνες έπεσαν στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία, από την

παιδική ηλικία, εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο και στα παιδιά και στην οικογένεια,

με αποτέλεσμα να εθίζεται το άτομο στους ρυθμούς ζωής που επιβάλλει η

εκπαίδευση και η εργασία στις κοινωνίες του σύγχρονου κόσμου.

1. Σε κυριακάτικη εφημερίδα δημοσιεύθηκε το παραπάνω άρθρο. Να

ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενό του γράφοντας μια περίληψη

εκατό (100) λέξεων.

(25 μονάδες)

2. Να σχολιάσετε την πρώτη περίοδο του κειμένου σε μία παράγραφο: «Ο

ελεύθερος χρόνος … κάθε ατόμου»

(15 μονάδες)

3. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε μία λέξη που σας δίνεται:

κατανοητός , κύρια , κολακεύω , εγκλωβίζω

(10 μονάδες)

4. Καλείστε να αποστείλετε ένα κείμενο στην επιτροπή του προγράμματος

«Βουλή των Εφήβων» σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Αφού

αναφερθείτε στη σημασία του ελεύθερου χρόνου, να αναπτύξετε τις προτάσεις

σας για τη συμβολή του σχολείου και της πολιτείας στη δημιουργική

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου(το κείμενο θα είναι 500-600 λέξεων)

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ

«Σχετικά με την Τρίτη ηλικία», Άλκ. Μπενέτου, στο Έκφραση-΄Εκθεση,

εκδ. Βολονάκη, σελ. 93.

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 60 λέξεις περίπου.

(Μον. 25)

Β1. «Πολλοί παύουν……………………γήρας »: να σχολιάσετε σε μια παράγραφο

8-10 γραμμών την άποψη του συγγραφέα.

(Μον. 10)

Β2. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις σε προτάσεις (4 προτάσεις):

ψυχαγωγούμαι – διάγνωση – περιθωριοποιούμαι - επιβίωση.

(Μον. 5)

Β3. Να γράψετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε μία από τις παρακάτω

λέξεις: πενιχρός – ακμαίος – άνοδος - επιταχύνω.

(Μον.5)

Β4. Αν μάλιστα εφαρμοστούν και ειδικά προγράμματα από την πολιτεία :

να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

(Μον. 5)

Γ΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Στα πλαίσια μιας συζήτησης που γίνεται στην τάξη σχετικά με τη θέση που κατέχουν οι

ηλικιωμένοι στην ελληνική κοινωνία σήμερα, εσύ αναφέρεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

και κάνεις προτάσεις σχετικά με τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η οικογένεια και η

πολιτεία, για να έχουν οι ηλικιωμένοι μια ζωή “ γεμάτη” και ενδιαφέρουσα.

( περίπου 400 λέξεις)

(Μον. 50)

Παρότι βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το γήρας έχει σε μεγάλο βαθμό τα βιολογικά

χαρακτηριστικά εντούτοις όλοι οι ηλικιωμένοι δε ζουν κατά τον ίδιο τρόπο. Άνθρωποι που

προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα και άρα έχουν μια οικονομική άνεση, δεν

παραιτούνται από τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες τους όταν1 γεράσουν σε αντίθεση με

όσους έχουν περιορισμένη μόρφωση και πενιχρό εισόδημα οι οποίοι και παύουν να έχουν

στα γηρατειά τους ενδιαφέροντα, δεν ψυχαγωγούνται, αρνούνται να απολαύσουν τον ελεύθε-

ρο χρόνο τους δημιουργικά καΐ”*ευχάριστα, αποκλείονται αυτόβουλα από την κοινωνική ζωή

(π.χ. συνταξιούχος εργάτης).

Σήμερα όμως η κοινωνική αντίληψη βαθμιαία αλλάζει. Οι ηλικιωμένοι σήμερα μπορούν να

παραμένουν ενεργοί και δημιουργικοί και να μην παραιτούνται από την κοινωνική ζωή.

Μπορούν να ασκούν κοινωνικούς ρόλους και δραστηριότητες που ασκούσαν στα νιάτα τους,

όταν ήταν παραγωγικοί και χρήσιμοι και έδιναν και οι ίδιοι περιεχόμενο στη ζωή τους, δυνατό και ακμαίο, να έχουν κίνητρα, να ψυχαγωγούνται, να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους κάνοντας ταξίδια, να επικοινωνούν με τους φίλους τους, να ασχολούνται με καινούργια πράγματα και γιατί όχι να ερωτεύονται και να πα ντρεύονται. Α Η ιατρική σήμεραΤ η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η διάγνωση και η θεραπεία των ασθενειών, η νοσοκομειακά, περίθαλψη, η ασφάλιση μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν ζωντανό κύ’τταρο μέσα στην οικογένεια και τον κοινωνικό ιστό γενικότερα. Οι σημερινοί γέροι σαφώς και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ταλαιπωρούνται από προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, και περίθαλψης.|_Πολλοί παύουν να συμμετέχουν στην κοινωνική και ζωή και, περιθωριοποιούνται και αυτή η κατάσταση επιταχύνει το γήρας!]Επόμενο είναι να αισθάνονται μοναξιά, επιπλέον του γεγονότος ότι ορισμένοι αντιμε-τωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα ακόμα και πρόβλημα επιβίωσης. Σίγουρα όμως υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση των γηρατειών. Η παραμονή στο οικείο περιβάλλον βοηθά να μην αισθάνονται απομονωμένοι ενώ η εκπόνηση από την πολιτεία προγραμμάτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους τους ψυχαχωγεί. Αν μάλιστα εφαρμοστούν και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την τρίτη ηλικία, θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παρακολουθούν τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, θα τους δώσουν νέα κίνητρα ζωής και έτσι θα παραμένουν όσο γίνεται πιο ενεργοί και δημιουργικοί ώστε να μην παραιτούνται από την κοινωνική ζωή. Ειδικά μάλιστα για την κατηγορία εκείνη των ηλικιωμένων - συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αν το ύψος των συντάξεων είναι τέτοιο που θα τους επιτρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους, τότε θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.

Tags: ,

Comments No Comments »