Archive for the “ΑΡΧΑΙΑ” Category


ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/02/116…

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

Tags: ,

Comments No Comments »

σος θεματα πανελληνιων αρχαια
Πανελλαδικές 2010: SOS θέματα σε Αρχαία Κατεύθυνσης
Αρχαία Κατεύθυνσης ΣΟΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πανελλαδικές 2010

Αδίδακτο κείμενο για μετάφραση
(μονάδες 25)

Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ἑξῆς, ὡς ἕκαστα ἐγένετο,
κατὰ θέρη καὶ χειμῶνας, μέχρι οὗ τήν τε ἀρχὴν κατέπαυσαν τῶν Ἀθηναίων
Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέλαβον.
ἔτη δὲ ἐς τοῦτο τὰ ξύμπαντα ἐγένετο τῷ πολέμῳ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. καὶ τὴν διὰ
μέσου ξύμβασιν εἴ τις μὴ ἀξιώσει πόλεμον νομίζειν, οὐκ ὀρθῶς δικαιώσει. τοῖς
γὰρ ἔργοις ὡς διῄρηται ἀθρείτω, καὶ εὑρήσει οὐκ εἰκὸς ὂν εἰρήνην αὐτὴν
κριθῆναι, ἐν ᾗ οὔτε ἀπέδοσαν πάντα οὔτ΄ ἀπεδέξαντο ἃ ξυνέθεντο, ἔξω τε
τούτων πρὸς τὸν Μαντινικὸν καὶ Ἐπιδαύριον πόλεμον καὶ ἐς ἄλλα ἀμφοτέροις
ἁμαρτήματα ἐγένοντο.
Θουκυδίδου
Ἱστορίαι
V 26
*τοῖς ἔργοις ὡς διῄρηται ἀθρείτω= ας εξετάσει κανείς ποια γεγονότα έχουν γίνει
στο χρονικό αυτό διάστημα
*ξυνέθεντο= συμφώνησαν

Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείμενο
(μονάδες 20)

1. α.
ἐγένετο, κατέλαβον
:
Να τρέψετε τους πιο πάνω τύπους στο β΄ πρόσωπο ενικού της
προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.
(μονάδα 1)

β.
διῄρηται, ξυνέθεντο
:
Να γράψετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα.
(μονάδα 1)

γ.
ἀπέδοσαν
:
Να αντικαταστήσετε το ρήμα στο γ΄ πρόσωπο ενικού στην οριστική,
υποτακτική, ευκτική και προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
(μονάδες 2)

δ.
νομίζειν, κριθῆναι
:
Να γράψετε τη μετοχή των πιο πάνω τύπων σε χρόνο αόριστο, γένος
αρσενικό, πτώση ονομαστική, στη φωνή που βρίσκονται.
(μονάδα 1)

22. α.
μακρά, ὀρθῶς
:
Να γράψετε τα παραθετικά των πιο πάνω λέξεων.
(μονάδες 2)

β.
ταῦτα, θέρη, ξύμπαντα, ξύμβασιν, τις, ἔργοις, ᾗ, ἁμαρτήματα
:
Να μεταφέρετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίθετο αριθμό διατηρώντας
το γένος και την πτώση τους.

(μονάδες 4)

3. α.
ταῦτα, Ἀθηναῖος, ἕκαστα, τῶν Ἀθηναίων, νομίζειν, εἰρήνην
:
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους (υπογραμμίζονται
στο αδίδακτο κείμενο).
(μονάδες 3)

β.
μέχρι οὗ τήν τε ἀρχὴν κατέπαυσαν τῶν Ἀθηναίων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ
ξύμμαχοι
:
Να αναγνωρίσετε την πιο πάνω πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά,
αιτιολόγηση της έγκλισης).
(μονάδες 2)

4.
καὶ τὴν διὰ μέσου ξύμβασιν εἴ τις μὴ ἀξιώσει πόλεμον νομίζειν, οὐκ ὀρθῶς
δικαιώσει
:
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά, σημασία) και
να κάνετε τις αναγκαίες μεταβολές, ώστε να δηλώνει το αντίθετο του
πραγματικού.
(μονάδες 4)

Tags: ,

Comments 3 Comments »

ΑΡΧΑΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

SOS Θέματα Αρχαίων ΠΙΘΑΝΑ Προτεινόμενα

ΘΕΜΑΤΑ Πανελλαδικές 2010

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αδίδακτο κείμενο για μετάφραση

Πρὸς δὲ τούτοις φοβοῦμαι καὶ τὴν πόλιν . χρὴ γὰρ τἀληθῆ λέγειν. Ὁρῶ γὰρ
τὰς συμμαχίας τὰς πρὸς αὐτὴν γιγνομένας ταχέως διαλυομένας. Εἰ δή τι
συμβαίη καὶ πρὸς ὑμᾶς τοιοῦτον, εἰ καὶ τὰς αἰτίας καὶ τοὺς κινδύνους
διαφυγεῖν δυνηθείην, ὃ χαλεπόν ἐστιν, ἀλλ’ οὖν αἰσχυνθείην ἄν, εἴτε διὰ τὴν
πόλιν δόξαιμί τισιν ὑμῶν ἀμελεῖν, εἴτε δι’ ὑμᾶς τῆς πόλεως ὀλιγωρεῖν. Μὴ
κοινοῦ δὲ τοῦ συμφέροντος ὄντος οὐκ οἶδ’ ὅπως ἂν ἀμφοτέροις ἀρέσκειν
δυνηθείην. Αἱ μὲν οὖν αἰτίαι, δι’ ἃς οὐκ ἔξεστί μοι ποιεῖν ἃ βούλομαι,
τοιαῦται συμβεβήκασιν.
Ισοκράτους
Τοῖς Ἰάσονος παισίν
3
*ἀλλ’ οὖν= πάντως / σε κάθε περίπτωση
*εἴτε …εἴτε= αν…και αν / αν …είτε

Παρατηρήσεις στο αδίδακτο κείμενο
(μονάδες 20)

1. α.
φοβοῦμαι, διαφυγεῖν
:
Να γράψετε τους πιο πάνω τύπους στο β΄ πρόσωπο ενικού της
προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής.
(μονάδα 1)

β.
λέγειν, ὄντος
:
Να γράψετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίστοιχο τύπο του μέλλοντα
της ίδιας φωνής.
(μονάδα 1)

γ.
δυνηθείην
:
Να αντικαταστήσετε το ρήμα στο γ΄ πρόσωπο ενικού στην οριστική,
υποτακτική, ευκτική και προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
(μονάδες 2)

δ.
βούλομαι
:
Να γράψετε το β΄ πρόσωπο ενικού της οριστικής ενεστώτα και
παρατατικού του πιο πάνω ρήματος.
(μονάδα 1)

2
2. α.
ταχέως , ἀληθῆ
:
Να γράψετε τα παραθετικά (μονολεκτικούς τύπους) των πιο πάνω λέξεων
στον ίδιο γραμματικό τύπο (στην περίπτωση του επιθέτου να διατηρηθούν
αμετάβλητα η πτώση, το γένος και ο αριθμός).
(μονάδες 2)

β.
τούτοις, πόλιν, διαλυομένας, ὑμᾶς, αἰτίας, δόξαιμι, τισίν, οἶδα
:
Να μεταφέρετε τους πιο πάνω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό.

(μονάδες 4)

3. α.
λέγειν, διαλυομένας, χαλεπόν, διὰ τὴν πόλιν, τισίν, τῆς πόλεως
:
Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τους πιο πάνω τύπους (υπογραμμίζονται
στο αδίδακτο κείμενο).
(μονάδες 3)

β.
ὅπως ἂν ἀμφοτέροις ἀρέσκειν δυνηθείην
:
Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και τη συντακτική της θέση στο
κείμενο.
(μονάδες 2)

4.
εἰ δή τι συμβαίη καὶ πρὸς ὑμᾶς τοιοῦτον…ἀλλ’ οὖν αἰσχυνθείην ἄν
:
Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (υπόθεση, απόδοση, εκφορά, σημασία) και
να τον μετατρέψετε έτσι, ώστε να δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν
και στο μέλλον.
(μονάδες 4)

Tags: ,

Comments 2 Comments »

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ARXAIA

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/16/41/

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ARXAIA

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Tags:

Comments 2 Comments »

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/26/95/

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Tags:

Comments 32 Comments »

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/26/94/

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Tags:

Comments 37 Comments »

ΑΡΧΑΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΑΡΧΑΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/28/102…

ΑΡΧΑΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

Comments 6 Comments »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 προτεινομενα θεματα αρχαια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 προτεινομενα ΣΟΣ θεματα αρχαια
πανελληνιες προτεινομενα θεματα αρχαία ελληνικά κείμενα ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
arxaia kateuthinsis test
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης επαναληπτικά διαγωνίσματα
θεωρητική κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Προτεινόμενα Θέματα εξετάσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (Άγνωστο )

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/22/81/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 προτεινομενα ΣΟΣ θεματα αρχαια
πανελληνιες προτεινομενα θεματα αρχαία ελληνικά κείμενα ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
arxaia kateuthinsis test
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης επαναληπτικά διαγωνίσματα
θεωρητική κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Προτεινόμενα Θέματα εξετάσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (Άγνωστο )

Tags: , ,

Comments 121 Comments »

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΘΕΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 B GYMNASIOY
Αρχαία Β Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 B GYMNASIOY

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/04/124…

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΘΕΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 B GYMNASIOY
Αρχαία Β Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 B GYMNASIOY

Tags:

Comments 12 Comments »

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις, αφού τις διαβάσετε προσεχτικά. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 2 μονάδες.

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής των ρημάτων που είναι σε παρένθεση στο χρόνο που υποδεικνύεται κάθε φορά :

• Αναξαγόρας …………………….. ( πείθω, αόριστος) τους άρχοντας ταυτα ποιειν.
• Ουτοι πάντα τανάντια τούτων ………………….. ( λέγω, γ΄ πληθ. παρατατικού).
• Τους αγγέλους τούτου υμείς ουκ………………….. (δέχομαι, β΄ πληθ. ενεστώτα).
• Οι Έλληνες ταυτην την ημέραν ουτως …………………………… (πορεύομαι, μέλλοντας)

2. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη υποτακτική από τη διπλανή στήλη (μια λέξη από τον πίνακα δε θα σας χρειαστεί):

• Τοις παισί συμβουλεύουσιν, ίνα Ομήρου ποίησιν…………………
πείθωμαι
λύσητε
σπουδάζωσιν
φυλάξωνται
βούληται

• Επίορκοι έσεσθε, ήν τας σπονδάς………………………….
• Εγώ τοιούτος ειμί, ώστε παραυτίκα…………………..τω λόγω.
• Πρόθυμοι εισίν, ίνα πάσαν φυλακήν…………………………

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με το σωστό τύπο των λέξεων της παρένθεσης.
• Εξήλθομεν εκ ……………………………… ( το δεσμωτήριον, γεν. ενικού)
• Κύριε, λυσαι (=λύτρωσε) την ψυχήν μου από…………………(γλωσσα, γεν. ενικού) δολίας.
• Δώσω υμιν ηγεμόνα, ος υμας διά…………………. (το όρος, γεν. πληθυντικού) άξει (=θα σας οδηγήσει).
• Πολλοί κατεκόπησαν υπό ……………………….. ( ο βάρβαρος, γεν. πληθυντικού).

4. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους τόνους (οξεία- περισπωμένη) και πνεύματα (ψιλή- δασεία) τους παρακάτω τύπους του ανώμαλου ρήματος ειμί.

ησθα, ,ει, εσμεν, ησαν

ΟΜΑΔΑ Β΄
1.Να σχηματίσετε τέσσερις προτάσεις χρησιμοποιώντας στην πρώτη τη λέξη τυχόν, στη δεύτερη τη λέξη ατυχής, στην τρίτη τη λέξη συνέντευξη και στην τέταρτη τη λέξη επίτευγμα.

2. Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ και της στήλης Β΄ σύμφωνα με το παράδειγμα:

άκυρο ψηφοθηρία
αριθμός ψηφοδέλτιο
παράτολμη τριψήφιος
βυζαντινό ψηφιδωτό
παράνομη αψηφισιά
ΟΜΑΔΑ Γ΄

Αφού διαβάσετε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το νόημα του παραπάνω μύθου του Αισώπου ( 60-80 λέξεις).
Nα μεταφράσετε στα νέα ελληνικά την περίοδο:
Ποιον από τους δύο πρωταγωνιστές του μύθου συμπαθείτε περισσότερο, τον τράγο ή την αλεπού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Οι περισσότεροι από τους μύθους του Αισώπου έχουν πρωταγωνιστές ζώα και με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα αποσκοπούν στο να διδάξουν σατιρίζοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες. Τι νομίζετε ότι θέλει να μας διδάξει ο παραπάνω μύθος;

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Tags: , , ,

Comments No Comments »