ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες.
α. Με τη συμμετοχή μας στις ομάδες αποκτάμε την αίσθηση του «εμείς».
β. Το φαινόμενο της σύγκρουσης των κοινωνικών ρόλων παρουσιάζεται όταν ένα άτομο δεν ασκεί σωστά τον κοινωνικό του ρόλο.
γ. Η μόρφωση της νέας γενιάς και η αύξηση των γνώσεων είναι ανάγκες που εξυπηρετούν οι οικογενειακοί θεσμοί.
δ. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης ολοκληρώνεται με την ενηλικίωση.
ε. Οι κοινωνικοί θεσμοί χαρακτηρίζονται από διαρκή αλλαγή.
στ.Η οικογένεια αποτελεί πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης.
Σ Λ Σ Λ
Σ Λ
Σ Λ
Σ Λ
Σ Λ
2. Να γράψετε δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα των δεδομένων της αριστερής στήλης το μικρό γράμμα που ταιριάζει της δεξιάς στήλης. (Κάποια δεδομένα της δεξιάς στήλης περισσεύουν)
Α. Κράτος Δικαίου
Β. Κοινωνικό Κράτος
Γ. Κατασκευή αερολιμένα
Δ. Συντάξεις
Ε. Φεστιβάλ Επιδαύρου
ΣΤ. Κατάρτιση ανέργων
α. Άμεση συμμετοχή του λαού στην εξουσία
β. Παροχές στους πολίτες
γ. Αρχή νομιμότητας
δ. Υπουργείο Μεταφορών
ε. Υπουργείο Οικονομικών
στ.Υπουργείο Εργασίας
ζ. Υπουργείο Πολιτισμού
η. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
3. Να εξηγήσετε γιατί η προσωπικότητα και η συμπεριφορά του ατόμου είναι μοναδική.
4. Να αναφέρετε δύο επίκτητα και δύο εκ γενετής κοινωνικά χαρακτηριστικά. Με τι είδους θέσεις συνδέονται; Ποια είναι σημαντικότερα σήμερα και γιατί;
5. Να περιγράψετε τα ΜΜΕ ως φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου.
6. Να χαρακτηρίσετε και να περιγράψετε το πολίτευμα της χώρας μας.
7. Από ποιους πολίτες αποτελείται το εκλογικό σώμα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του;
8. Να αναφέρετε παραδείγματα δραστηριοποίησής σας ως ενεργών πολιτών σε θέματα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια. ( δύο για κάθε περίπτωση )
9. Να αναφέρετε επιγραμματικά δύο αρμοδιότητες της Βουλής και δύο αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

1.
Α)Τι είναι κοινωνική ομάδα;
Β) Ποιες κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές;
2.
Τι είναι κοινωνική κινητικότητα και ποιες μορφές έχει;
3.
Να εξηγήσετε τους όρους : εκτεταμένη οικογένεια, πυρηνική οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια.
4.
Α) Τι είναι έθνος;
Β) Τι είναι κράτος;
5.
Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας; Να εξηγήσετε τους όρους του.
6.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος;
7.
Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β.
Α Ψηφοφορία βουλευτικών εκλογών
Β
1….άμεση
α. ψηφίζουμε απ’ ευθείας
2… μυστική
Β. ψηφίζουμε οι ίδιοι
3…ίση
Γ. ψηφίζουμε σε παραβάν
4…καθολική
Δ. οι ψήφοι έχουν ίδια ισχύ
5…προσωπική
Δικαίωμα να ψηφίζει όλο το εκλογικό σώμα
8.
Α)Τι είναι κοινωνικός έλεγχος;
Β) Τι είναι αυτοέλεγχος;
9.
Να εξηγήσετε το ρόλο των ΜΜΕ σαν φορέας κοινωνικοποίησης

1.Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι κοινωνικές ομάδες;
2.Ποιες μορφές οικογένειας υπάρχουν;
3.Να αναφέρετε τρεις φορείς κοινωνικοποίησης και να αναπτύξετε τον ρόλο τους.
4.Πότε ένα πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό;
5.Ποια αρνητικά φαινόμενα εμφανίζονται λόγω της σύνδεσης του αθλητισμού με την αγορά;
6.Τι ονομάζουμε έθνος; Ποια η σχέση του έθνους με το κράτος; Ποιες οι ιδιότητες /τα στοιχεία του κράτους;
7.Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δημοκρατικά πολιτεύματα;
8.Να εξηγήσετε την έννοια της Λαΐκής Κυριαρχίας.
9.Να εξηγήσετε την έννοια του Κράτους Δικαίου

1.
Ποια η διαφορά ανάμεσα στις δοτές και τις κατακτημένες κοινωνικές θέσεις;
2.
α) Τι είναι κοινωνικός ρόλος; Να δώσετε παράδειγμα
β) Να εξηγήσετε το φαινόμενο της σύγκρουσης ρόλων.
3.
Τι ονομάζουμε κοινωνική διαστρωμάτωση και τι κοινωνική κινητικότητα; Ποια τα είδη της τελευταίας;
4.
Τι ξέρετε για τον όρο κοινωνικός θεσμός και να δείξετε τη διαφορά ανάμεσα στους όρους: θεσμοθέτηση-θεσμοποίηση.
5.
Να δώσετε τον ορισμό του όρου κοινωνικός έλεγχος.
6.
Να σχολιάσετε τη φράση: «γρηγορότερα, υψηλότερα, δυνατότερα» σκεπτόμενοι τον πρωταθλητισμό
7.
Να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας στον αθλητισμό.
8.
Τι είναι Έθνος και Κράτος;
9.
Ποιο το πολίτευμα της Ελλάδας σήμερα; Πώς εδραιώθηκε αυτό; (Να αναφέρετε τα γεγονότα από την 21η Απριλίου 1967 έως και την 11η Ιουνίου 1975)

Τι ονομάζουμε κοινωνική ομάδα; Για ποιους λόγους εντασσόμαστε στις κοινωνικές ομάδες;
Τι είναι οι κοινωνικοί θεσμοί; Ποιες είναι ονομαστικά οι κατηγορίες των κοινωνικών θεσμών και ποιες ανάγκες καλύπτουν;
Τι ονομάζουμε πολίτευμα; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα πολιτεύματα;
Τι είναι το εκλογικό σώμα και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του;
Να αναφέρετε ονομαστικά της αρμοδιότητες της Βουλής.
Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα δικαστήρια στη χώρα μας με κριτήριο το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους;
Να αναφέρετε ονομαστικά τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί από το Σύνταγμά μας.
Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:
Το ______________ _____________ συνδέεται με παροχές προς τον πολίτη.
β) Η ψήφος των Ελλήνων πολιτών είναι _________________, γιατί εκλέγουν απευθείας τους αντιπροσώπους τους..
γ) Οι ομάδες ενδιαφερόντων ονομάζονται και __________________ ομάδες.
δ) Η ___________ _____________αποδίδεται με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά.
ε) Η κυρίαρχη μορφή της οικογένειας στις παραδοσιακές κοινωνίες είναι η ______________.
στ) Οι Υπουργοί που δεν προέρχονται από τη Βουλή ονομάζονται _____________________.
Να ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις που θεωρείτε λανθασμένες.
α) Στην Ελλάδα ισχύει αναλογικό εκλογικό σύστημα.
β) Τα πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα αποκλείουν τα μικρά κόμματα από τη Βουλή.
γ) Οι άνθρωποι στις σύγχρονες κοινωνίες αναλαμβάνουν πάνω από έναν κοινωνικούς ρόλους.
δ) Οι παρέες των συνομηλίκων είναι ένας βασικός άτυπος φορέας κοινωνικοποίησης.
ε) Η κοινωνική θέση του γιατρού είναι δοτή κοινωνική θέση.
στ) Στην Προεδρική Δημοκρατία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από το Λαό.
Να απαντήσετε σε έξι από τα εννέα ισοδύναμα θέματα.

1.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ : α )Τι είναι κοινωνική ομάδα , β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι κοινωνικές ομάδες , γ ) Τι γνωρίζετε ειδικότερα για τις κλειστές .
2.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ : α ) Τι γνωρίζετε για το θεσμό της οικογένειας γενικά , β ) Τι γνωρίζετε για την πυρηνική και τη μονογονεϊκή οικογένεια .
3.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ : α ) Τι εννοούμε με τον όρο φορείς κοινωνικοποίησης και ποιοι οι βασικότεροι από αυτούς , β ) Τι γνωρίζετε ειδικότερα για τις παρέες των συνομηλίκων .
4.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ : Τι γνωρίζετε για το κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας (απόλυτη , σχετική , αίτια φτώχειας ) .
5.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ : Ποιες οι αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων , β ) Ποιες οι συνέπειές τους .
6.
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ : Τι είναι πολίτευμα και ποιες μορφές του γνωρίζετε .
7.
ΕΚΛΟΓΕΣ , ΚΟΜΜΑΤΑ : α ) Ποιες οι προϋποθέσεις για να ανήκει ένας Έλληνας πολίτης στο εκλογικό σώμα β ) Ποιες οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος .
8.
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ : α ) Ποιες οι προϋποθέσεις για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής β ) Τι γνωρίζετε για τη Βουλή των εφήβων .
9.
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ : α ) Πώς εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των Δικαστών β ) Ποια η διάκριση των δικαστηρίων και ποιες οι αρμοδιότητές τους .

Από τις παρακάτω πέντε ερωτήσεις να απαντήσετε στις τρεις.
1) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β (ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει): (4 μον.)
Α Β
1. Παρέες συνομιλήκων
α) Κοινωνικά προβλήματα
2. Κοινωνικές ανισότητες
β) Λαϊκή κυριαρχία
3. Δημοκρατία
γ) Κυκλοφοριακή αγωγή
δ) Φορέας κοινωνικοποίησης
4. Κοινωνία πολιτών
ε) Αλληλεγγύη
2) Για τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε εαν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):
(4 μον.)
α) Τα εκ γενετής χαρακτηριστικά (φύλο, εθνική προέλευση κλπ.) μας οδηγούν σε κοινωνικές θέσεις που είναι κατακτημένες.
β) Πολιτική είναι κάθε δραστηριότητα των ατόμων και των ομάδων που αφορά τη συλλογική ζωή.
γ) Οι Ευρωεκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα χρόνια.
δ) Στα Αναλογικά εκλογικά συστήματα, σε κάθε περιφέρεια, το κόμμα που παίρνει τις περισσότερες ψήφους παίρνει και όλες τις έδρες.
3) Η φτώχεια αποτελεί βασικό πρόβλημα όλων των κοινωνιών σήμερα. Να αναφέρετε τα αίτια και τις συνέπειές της. (4 μον.)
4) Τι σημαίνει «κράτος δικαίου»;
5) α) Πότε ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποια Συνθήκη; (2 μον.)
β) Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ιδέα και πού στηρίχτηκε; (2 μον.)
Ομάδα Β
Από τις παρακάτω τέσσερις ερωτήσεις να απαντήσετε στις δύο.
1)
Κάθε κοινωνία κατατάσσει τα άτομα σε τάξεις ανάλογα με τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά.
α) Να δώσετε δύο παραδείγματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης από την ιστορία της ανθρωπότητας. (2 μον.)
β) Η κοινωνική κινητικότητα είναι ευκολότερη στις παραδοσιακές κοινωνίες ή στις σύγχρονες; Γιατί; (2 μον.)
2)
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές αιτίες των φαινομένων βίας στα γήπεδα; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η βία αυτής της μορφής; (4 μον.)
3)
α) Ποιες είναι οι ευθύνες ενός ενσυνείδητου πολίτη; (2 μον.)
β) Για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε όλοι συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες; (2 μον.)
4) Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν χαρακτηριστεί ως «τέταρτη εξουσία». Να αναφέρετε τους κινδύνους που πηγάζουν από την εξουσία αυτή των Μ.Μ.Ε. δίνοντας παράλληλα και ένα παράδειγμα από τη σύγχρονη πραγματικότητα. (4 μον

ΘΕΜΑ 1
α) Τι ονομάζουμε κοινωνία;
β) Δώστε τον ορισμό της κοινωνικής ομάδος.
ΘΕΜΑ 2
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πρωτογενών & δευτερογενών ομάδων, να αναφέρετε παράδειγμα από κάθε κατηγορία.
ΘΕΜΑ 3
α) Ποιες είναι οι αιτίες των κοινωνικών μεταβολών;
β) Ποιες είναι οι συνέπειες των κοινωνικών μεταβολών;
ΘΕΜΑ 4
Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες δημιουργήθηκαν οι κοινωνικοί θεσμοί.
α) Να αναφέρετε τους κοινωνικούς θεσμούς
β) Τι ανάγκες εξυπηρετούν;
ΘΕΜΑ 5
Ποιες είναι οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.
ΘΕΜΑ 6
α) Γιατί ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνικοποίηση των νέων είναι σήμερα πιο σημαντικός . Να αναφέρετε και τους άλλους φορείς της κοινωνικοποίησης.
Β) Ποιες είναι οι λειτουργίες των θεσμών;
ΘΕΜΑ 7
α) Τι ονομάζουμε απόλυτη, σχετική φτώχεια;
β) Ποιες είναι οι διαφορές απόλυτης & σχετικής φτώχειας;
ΘΕΜΑ 8
α) Τι ονομάζουμε πολίτευμα;
β) Ποια είναι τα πολιτεύματα;
γ) Ποια πολιτεύματα θα χαρακτηρίζατε δημοκρατικά;
ΘΕΜΑ 9
α) Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της βουλής;
β) Να περιγράψετε την αρμοδιότητα της Βουλής να θεσπίζει νόμους;
γ) Από πότε ισχύει και πιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδος;

1.- Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κοινωνικοί θεσμοί και ποιες οι λειτουργίες τους; (είδη) (ονομαστικά).
2.- Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος και ποια τα είδη του; (ονομαστικά)
3.- Ποιοι είναι οι φορείς κοινωνικοποίησης; Αναπτύξτε έναν από αυτούς.
4.- Τι είναι Κράτος και τι είναι Έθνος; (ορισμοί)
5.- Ποια τα είδη του πολιτεύματος της Δημοκρατίας; (Διακρίσεις – ονομαστικός)
6.- Ποιες οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος;
7.- Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες με ένα κεφαλαίο Σ ή Λ αντίστοιχα παραπλεύρως της αρίθμησης αυτών.
1. Αρμοδιότητα του εκλογικού σώματος αποτελεί η συμμετοχή του σε
δημοψήφισμα.
1.
Η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα εκλογών είναι υποχρέωση του Έλληνα πολίτη.
2.
Με το πλειοψηφικό σύστημα επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση των μικρών κομμάτων στη Βουλή.
3.
Με το αναλογικό σύστημα υπερισχύει το πρώτο κόμμα.
4.
Το εκλογικό δικαίωμα αποτελεί ηλικία 21 ετών.
5.
Κοινωνία πολιτών είναι το σύνολο των εκλογέων.
8.- Να γράψετε στο κενό αριστερά της πρώτης στήλης δεδομένων, το γράμμα των δεδομένων της Β΄ στήλης που ταιριάζει:
…………………. απαγόρευση προσηλυτισμού α. άσυλο κατοικίας
……………….. επίδομα πολύτεκνου β. δικαίωμα εργασίας
…………………. επαγγελματική κατάρτιση γ. θρησκευτική ελευθερία
…………………προστασία ιδιωτικής ζωής δ. δικαίωμα ισότητας
…………….. ίδιος μισθός για ίδια εργασίας ε. δικαίωμα κοινωνικής πρόνοιας
9.- Να συσχετίσετε τις 2 στήλες :
α. Εκλογικό σώμα 1. Α΄ βαθμού Ποινικά δικαστήρια
β. Εκτελεστική εξουσία 2. Βουλή
γ. Νομοθετική εξουσία 3. Γυναίκες και άνδρες με πολιτικά
δικαιώματα
δ. Βουλή 4. Κυβέρνηση και Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
ε. Κακουργιοδικείο 5. 300 βουλευτές
στ. Πταισματοδικείο 6. Β΄ βαθμού Ποινικά δικαστήρια

22 Responses to “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ Γυμνασίου”
 1. Σοφια says:

  Μπραβο ρε παιδια…!!!Σας ευχαριστω παρα πολυ!!!με βοηθησατε…..19 εγραψα…..

 2. Σοφια Δημολιουλια says:

  Thanksssssssssssssssssssss!!!ειστε τελειοι……………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Se opoio alani to egrapse ena megalo mpavo apo emena. Makari na synexisei etsi to blog k na dimosieyei ola ta S.O.S

 4. smr grafw koinwnikh as elpisoume oti tha grapsw kl…

 5. Xristina says:

  guys egrapsa mia xarulaaa…vsk dn itan etsi alla ok k gi’avto thx… :D

 6. mixalakis says:

  thnx paidia me boh8hsate poli egrapsa 3 kai perasa

 7. paidia eiste koryfh…..epesan arketa apo ayta kai egrapsa 16 thx!!!

 8. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ says:

  EgW GrAfW AyRiO 12/06/09 k eLpIzW Na gRaPsW kAlA>eXw aGxW8Ei ArKeTa.tA 8eMaTa oMws eInAi SuPeR k piStEVw 8a voI8iSoUn PoLI…..aNtE K KaLi MaS EpItYxIa!!!!eLpIzW OlOi Na tA PaTe pOLy kAlA STiS EXeTaSEiS!!!!!!!

 9. Γραπτές Απολυτήριες Εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου 2008 ΤΑΞΗ: Γ’ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ
  1. Όλοι μας σήμερα διαθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ποιος παράγοντας κατά τη γνώμη σας τα προσδιορίζει και ποια είναι αυτά;
  2. Τι ονομάζουμε δευτερογενείς ομάδες;
  3. Τι είναι «κοινωνικοί κανόνες» και τι γνωρίζεται για τους αυστηρούς και ελαστικούς;
  4. Πότε οι θεσμοί αλλάζουν και πότε καταργούνται;
  5. Στις παραδοσιακές κοινωνίες υπήρχε η μορφή της πυρηνικής οικογένειας; Να αιτιολογήσετε την άποψη σας
  6. Γιατί κατά την γνώμη σας οι παρέες συνομηλίκων αποτελούν δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης; Να τεκμηριώσετε την άποψη σας
  7. Να αναφέρετε τα αίτια της Φτώχειας
  8. Τι εκφράζει και τι καθορίζει η σύγχρονη πολιτεία;
  9. Διατυπώστε τον ορισμό του Συντάγματος και να αναφέρετε τι ρυθμίζει και τι κατοχυρώνει

 10. paidia sas euxarisoyme oloi h triti gumnasiou(gkravas) egraye 19 eiste teloioi…….gamata…..ade ki isanotara

 11. Μαρινα says:

  re paidia efxaristo plpl….. mporei na min egrapsa oles tis askiseis pou eprepe alla egrapsa……. se misi mera ta ekana kai egrapsa tis mises…… =)

 12. file m einai sigoura ta themata gt grafw aurio an einai n adiabasw prepei na grapsw pollh kl

 13. εφουλα says:

  egw grafw avrio e3etaseis sthn agwgh alla den exw polu agxos…poly kales kai e3upnes oi askhseis sou..se eyxaristw ..me boh8eises arketa…elpizw na ta paw kala ayrio!!!!!!

 14. Βασιλης says:

  m kalo htan dn epesan kai pola apo auta…

 15. Nai nai, ta themata einaita idia pou mas edwsan kai sto sxoleio.
  Bravo paidia!n

 16. PANATHAS says:

  PAIDIA ELPIZW NA EXETE DIKIO GT GRAFW METHAYRIO! KALH EPITYXIA SE OLOUS!!! KAI KALO…..(LEME TR) DIAVASMA

 17. paidia elpizw na boi8isoune 10 k 10 m eixe h ptna k grafw aurio dn exw diabasei tpt 8 diabasw to mesimeri k o 8eos boi8os…thnx pantws

 18. w8 file poios thimios eisai? poia perioxi?

 19. THESSALONIKI

 20. ego emina iounio kai tora dino 6 septembriou.elpizo na me boi8isoun i askisis s.

 21. paidia polu gmt auto mpravo sas..!!!!!!!

 22. oi erwthseis ta spane!grafw aurio k voh8aei pl!tnhx!!!!! >.<

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »